Zatvori

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne nagradne igre u aplikaciji The Voice Hrvatska u sklopu projekta HRT-a

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (N.N. 87/09., 35/13.,158/13., 41/14. i 143/14.) i članka 15. Statuta HRT-a, Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije (sjedište: Prisavlje 3, Zagreb, OIB: 68419124305), 21. siječnja 2016. donosi

P R A V I L A

nagradne igre u aplikaciji The Voice Hrvatska u sklopu projekta HRT-a

THE VOICE –Najljepši glas Hrvatske“

Članak 1.

Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje nagradne igre unutar aplikacije The Voice Hrvatska, a vezano za projekt “The Voice – Najljepši glas Hrvatske“, koja će se održavati u razdoblju od 23. siječnja 2016. do 23. travnja 2016. (dalje: Nagradna igra), sa svrhom interakcije s gledateljima i promidžbe emisije.

Nagradna igra sastojat će se od pitanja vezanih uz projekt The Voice – Najljepši glas Hrvatske u skladu s čl. 4. st. 2. kojem mogu pristupiti korisnici aplikacije The Voice Hrvatska.

Članak 2.

Priređivač Nagradne igre je Hrvatska radiotelevizija (u daljnjem tekstu: HRT).

Nagradna igra započinje 23. siječnja 2016., a završava 23. travnja 2016.

Priređivač će javnost obavijestiti o početku igre 16. siječnja 2016. na web stranici emisije voice.hrt.hr.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi punoljetni gledatelji HRT-a s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.

Radnici HRT-a i članovi njihovih užih obitelji, suradnici angažirani na projektu koji nisu zaposlenici HRT-a i članovi njihovih užih obitelji, zaposlenici sponzora projekta i članovi njihovih užih obitelji te radnici tvrtke ovlaštene za tehničku podršku Nagradne igre, kao i članovi njihovih užih obitelji (bračni drug, djeca, roditelji), ne smiju sudjelovati u Nagradnoj igri.

Članak 3.

Priređivač Nagradne igre će na društvenim mrežama projekta HRT-a iz članka 1., u razdoblju iz članka 2. stavka 2. ovih Pravila, za svaki pojedini krug pozvati gledatelje da u navedenom razdoblju sudjeluju u nagradnoj igri u unutar aplikacije The Voice Hrvatska.

Članak 4.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je preuzeti (download) aplikaciju The Voice Hrvatska i registrirati se s važećom e-mail adresom.

Sudionik aplikaciji pristupa odgovaranju na dnevno pitanje u skladu s rokovima iz članka 8. stavak 3. koje je vezano uz projekt The Voice – Najljepši glas Hrvatske.

Cilj Igre je odgovoriti na najmanje jedno dnevno pitanje u pojedinom krugu te osvojiti nagradu s popisa navedenog u članku 9. ovih Pravila, temeljem slučajnog odabira kompjuterskim izvlačenjem iz baze Sudionika Igre, a u skladu s ovim Pravilima.

Sudionici Igre koji odgovore na najmanje jedno dnevno pitanje u pojedinom krugu i ostave tražene podatke sudjeluju u nagradnom izvlačenju koje će se održati po završetku svakog kruga.

Izvlačenje dobitnika provodit će se slučajnim računalnim odabirom iz baze Sudionika koji su stekli pravo sudjelovanja u Igri. Izvlačenje dobitnika nagrada nagradnog fonda održavat će se u prostorima Hrvatske radiotelevizije, Prisavlje 3, 10 000 Zagreb, a ispravnost izvlačenja nadzirat će tročlana komisija Priređivača.

O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik koji će sadržavati mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja Igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem su pravila Igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Isti će u propisanom roku biti dostavljen Ministarstvu financija.

Članak 5.

Sudjelujući u Igri, Sudionik prihvaća i odobrava da se osobni podaci (ime i prezime, e-mail adresa) koje pruži, koriste u svrhu održavanja, provođenja i promocije ove Igre i/ili ponude Priređivača.

Sudjelovanjem u ovoj Igri sudionici prihvaćaju ova Pravila iste te su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime može se javno objaviti i bez naknade, koristiti od strane Priređivača u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu, a za promotivne potrebe Priređivača.

Sudionik je suglasan da ga Priređivač kontaktira u slučajevima iz članka 7. ovih Pravila koristeći podatke koje je ostavio unutar nagradne igre, odnosno aplikacije. U slučaju nedostupnosti zbog netočnosti podataka ili u nemogućnosti uspostavljanja kontakta, ako su podaci točni, postupit će se u smislu odredbi članka 7. stavaka 5., 6. i 7. ovih Pravila.

Članak 6.

Priređivač ima pravo pregledati prijavljene podatke te zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike u sljedećim slučajevima:

 • sudionik krši ova Pravila;

 • sudionik ne odgovara na upit Priređivača/tehničkog izvođača aplikacije u roku od 48 sata na kontaktne podatke iz članka 5. ovih Pravila;

 • sudionik je povrijedio tajnost, cjelovitost i dostupnost računalnih podataka, programa ili sustava, ili izvršio djelo računalnoga krivotvorenja i/ili računalne prijevare, u skladu s odredbama Kaznenoga zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Članak 7.

Imena Dobitnika nagrada bit će objavljena u aplikaciji The Voice Hrvatska, najkasnije 3 (tri) dana po završetku izvlačenja u svakom krugu.

Dobitnici će biti obaviješteni o nagradi putem putem e-mail adrese koju su ostavili u aplikaciji.

Dobitnik će, u roku od 48 sati od dana izvlačenja dobitnika nagrada, na e-mail adresu zaprimiti obavijest o dobitku nagrade zajedno s uputama za preuzimanje iste.

Nagrade dobitnici preuzimaju u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici svoje nagrade ne podignu u navedenom roku, Priređivač ih je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka navedenog roka (od 30 dana) obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u tom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na istu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Preuzimanjem nagrade, odnosno istekom gore navedenih rokova za preuzimanje nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj Igri nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većim količinama od one koja je navedena u ovim Pravilima.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti ustupiti trećim osobama.

Članak 8.

Odgovaranjem na dnevna pitanja u pojedinom krugu korisnici aplikacije postaju sudionici Nagradne igre i prihvaćaju Pravila nagradne igre.

Nagradna igra se sastoji od 14 krugova i započinje objavom dnevnih pitanja u aplikaciji u skladu s terminima iz članka 8. stavka. 3.

Krugovi nagradne igre:

 1. krug: od 23. siječnja 2016. u 20.00 sati do 23. siječnja 2016. u 22.30 sati;
 2. krug: od 30. siječnja 2016. u 20,00 sati do 30. siječnja 2016. u 22.30 sati;
 3. krug: od 06. veljače 2016. u 20,00 sati do 06. veljače 2016. u 22.30 sati;
 4. krug: od 13. veljače 2016. u 20,00 sati do 13. veljače 2016. u 22.30 sati;
 5. krug: od 20. veljače 2016. u 20,00 sati do 20. veljače 2016. u 22.30 sati;
 6. krug: od 27. veljače 2016. u 20,00 sati do 27. veljače 2016. u 22.30 sati;
 7. krug: od 05. ožujka 2016. u 20,00 sati do 05. ožujka 2016. u 22.30 sati;
 8. krug od 12. ožujka 2016. u 20,00 sati do 12. ožujka 2016. u 22.30 sati;
 9. krug: od 19. ožujka 2016. u 20,00 sati do 19. ožujka 2016. u 22.30 sati;
 10. krug: od 26. ožujka 2016. u 20,00 sati do 26. ožujka 2016. u 22.30 sati;
 11. krug: od 02. travnja 2016. u 20,00 sati do 02. travnja 2016. u 22.30 sati;
 12. krug: od 09. travnja 2016. u 20,00 sati do 09. travnja 2016. u 22.30 sati;
 13. krug: od 16. travnja 2016. u 20,00 sati do 16. travnja 2016. u 22.30 sati;
 14. krug: od 23. travnja 2016. u 20,00 sati do 23. travnja 2016. u 22.30 sati.

VISINA FONDA I VRSTE DOBITAKA

Članak 9.

Nagradni fond:

Fond dobitaka iznosi ukupno 47.172,00 kn

Nagrade su :

 1. mobilni uređaj Samsung Galaxy A3 u 13 krugova, ukupno 13 komada;

 2. mobilni uređaj Samsung Galaxy S6 32GB black u 14. krugu ukupno, 1 komad.

Nagrade u svakom krugu:

1. 13 x 3.098,00kn kn = 3.098,00 kn (za krugove 1. do 13., što za svih 13

krugova ukupno iznosi 13 x 3.098,00kn = 40.274,00

kn)

2. 1 x 6.898,00kn kn = 6.898,00kn (za posljednji 14. krug, što ukupno iznosi 1

x 6.898,00kn = 6.898,00 kn)

5 % vrijednosti nagradnog fonda uplaćuje se u korist Hrvatskoga crvenog križa.

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 10.

Izvlačenje dobitnika nagrada iz članka 5. obavit će se neposredno po završetku svakog pojedinog kruga. Dobitnici u Nagradnoj igri su sudionici koji su odabrani slučajnim odabirom pomoću računalne aplikacije iz svih zaprimljenih odgovora na dnevna pitanja.

Imena dobitnika nagrada objavit će se u aplikaciji The Voice Hrvatska u roku od tri dana po završetku svakog pojedinog kruga.

NAČIN I ROK ISPORUKE NAGRADA

Članak 11.

Nagrade će dobitnicima biti poslane u roku od 30 dana od izvlačenja pojedine nagrade.

Nagrade se preuzimaju u skladu s odredbama članka 15. Pravilnika o privređivanju nagradnih igara (N.N. 8/10.)

Nagrade osigurava glavni sponzor emisije HT (Hrvatski telekom) s kojima će HRT o tome sklopiti poseban ugovor a HRT ih dobitnicima isporučiti.

Članak 12.

Ukoliko nagradni fond nakon završetka Nagradne igre i isteka roka iz članka 7. stavak 3. ovih Pravila nije u potpunosti podijeljen, sukladno čl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreću HRT je dužan nepodijeljeni dio nagradnog fonda prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Nagradna igra se može prekinuti u slučaju „više sile“. U slučaju prekida HRT je dužan obavijestiti gledatelje o razlozima prekida.

Članak 13.

Ova Pravila objavit će se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske istovremeno na web stranici Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hr i na web stranici emisije voice.hrt.hr gdje će se nalaziti do završetka Nagradne igre.

Članak 14.

Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila

U slučaju eventualnih sporova koji bi proizašli iz sudjelovanja u Nagradnoj igri nadležan je sud u Zagrebu.

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
glavni ravnatelj HRT-a

Goran Radman

 

Na ova Pravila Ministarstvo financija dalo je suglasnost:

KLASA: UP/I-460-02/16-01/12
URBROJ: 513-07-21-01/16-2

Zagreb, 18. siječnja 2016.

Povratak na vrh